Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги в ЕС

Информация на Ерсте Асет Мениджмънт ГмбХ (Erste Asset Management GmbH) съгласно чл. 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 относно стратегиите за справяне с рискове, свързани с устойчивото развитие и най-важните отрицателни ефекти на инвестиционните решения върху факторите на устойчивото развитие

По-долу са описани най-важните – съществени или от гледна точка на ЕАМ вероятно съществени – отрицателни ефекти на инвестиционни решения върху факторите за устойчиво развитие.

В основата на нашия устойчив инвестиционен подход са залегнали принципите на отговорно инвестиране (Principles of Responsible Investing (PRI) на ООН. Като страна ЕАМ пое задължение да спазва следните принципи в инвестиционната си политика:

  1. Ще включим теми, свързани с екологията, социалното развитие и фирменото управление (ESG), в процесите на анализ на инвестициите и при вземане на решения.
  2. Ще бъдем активни собственици и ще включим ESG теми в нашата политика и практика, свързана със собствеността.
  3. Ще следим за съответното представяне на ESG теми в предприятията, в които инвестираме.
  4. Ще насърчаваме приемането и изпълнението на принципите на инвестиционната индустрия.
  5. Ще осъществяваме сътрудничество с цел повишаване на ефективността при прилагането на принципите.
  6. Ще докладваме за нашите дейности и постигнат напредък при прилагането на принципите.

В рамките на продуктовата стратегия се поставя специален акцент върху включването на рисковете по отношение на устойчивото развитие в процесите на вземане на инвестиционни решения. При въвеждането на нови продукти и текущото усъвършенстване на съществуващи продукти ясно ще бъдат предпочитани онези инвестиционни стратегии, които съответстват на тази стратегическа насока. Вече предложените продукти ще бъдат подлагани веднъж годишно на активна проверка и доколкото е възможно, ще бъде разширено включването на рискове за устойчивото развитие в съответната инвестиционна стратегия.

Дружеството за управление обръща особено внимание на принципите за устойчиво развитие и в областта на собствените инвестиции. При вземане на инвестиционни решения в собственото портфолио ще бъдат включвани експерти от ESG екипа в процеса на вземане на решения.

ЕАМ е разработило процедури за отчитане на най-важните отрицателни последици, както и стратегии за спазване на задълженията за полагане на необходимата грижа във връзка с отрицателните последици от инвестиционни решения по отношение на факторите на устойчивото развитие.

Процедурата за проверка на спазване на задължението за полагане на необходимата грижа се състои основно в:

·        редовна проверка на количествени задачи и ограничения в управлението на риска с помощта на:

o   положителни списъци и/или

o   отрицателни списъци.

·        други подпомагащи (количествени) оценки при управлението на риска за потвърждаване на предположения и по-подробна (релевантна) информация за мениджмънта.

·        контрол на процесите и документацията в рамките на редовния процес на проверка на оперативния риск, вътрешната система за контрол и съответствието.

В процесите на ЕАМ са включени процедури за отчитане на релевантните финансови рискове и релевантните рискове по отношение на устойчивото развитие.

Информация за стратегиите за установяване и претегляне на най-важните отрицателни ефекти върху устойчивото развитие и индикаторите за устойчиво развитие

В ЕАМ се използва ESG инструментариум, с помощта на който могат да бъдат отчитани различни ефекти върху устойчивото развитие и показатели за устойчиво развитие. Не всички елементи от инструментариума (инструменти) се използват във всички инвестиционни стратегии. По-скоро използването на отделните инструменти въз основа на инвестиционната стратегия и очаквания от нея рисков потенциал се определят за всеки инвестиционен фонд. Доколкото се придобиват дялове в инвестиционни фондове на други дружества за управление, по отношение на най-важните отрицателни последици за устойчивото развитие и индикаторите за устойчиво развитие стремежът е към възможно най-висока степен на консистентност на равнище придобиващ фонд. Изменения в смисъл на разширяване или редуциране на използваните инструменти са възможни, доколкото произтича такава потребност от редовните проверки или от конкретни случаи. По-долу е включено схематично представяне.

По принцип се приема, че във всички инвестиционни фондове на дружеството за управление могат да се използват ESG инструменти, за да бъдат взети предвид рисковете по отношение на устойчивото развитие в рамките на инвестиционния процес. 

 

Минимални стандарти 

Минималните стандарти за преки инвестиции представляват екологичноустойчивите основни предпоставки за фондовете на дружеството за управление. Чрез силно ограничаване на инвестициите във въглища ние допринасяме за противодействието спрямо най-големия причинител на парникови газове и дългосрочното му изтласкване от пазара. В нашите минимални стандарти са включени също социални, респ. етични, принципи. От съществено значение е изключването на спорни оръжия (производство и търговия), които поради огромната степен на физически и емоционални вреди, които могат да причинят на цивилното население, се изключват от международните договори. Отказът от спекулативни инструменти по отношение на храните също е част от тези етични принципи. 

 

Ангажираност 

Ангажираност означава, че дружеството за управление започва конструктивен и целенасочен диалог с онези предприятия, в които извършва инвестиции в рамките на търговската си дейност, за да може да подкрепи заедно с отговорните лица в предприятието насоченост на фирмената стратегия към устойчиво развитие. Дружеството за управление действа както пряко, така и чрез инвеститорски платформи като PRI и CRIC и предприема съвместен ангажимент чрез доставчик на изследователски услуги. Тези проекти са дългосрочни по характер, за да могат да бъдат проследени дългосрочно и комплексните процеси на трайни промени, например избягване на детски труд. 

Гласуване 

Упражняването на правото на глас е интегрална част от процеса на управление. Дружеството за управление упражнява свързаното с финансови инструменти на листвани на борсата фирми, които се държат пряко от инвестиционни фондове, право на глас съгласно устойчивата политика за гласуване на ЕАМ, като при това може да ползва услугите на консултант по правото на глас. Целта е да бъде подкрепена насоченост на предприятието към устойчиво развитие и целенасочен мениджмънт на отделни особено релевантни ESG рискове. При недостатъчна насоченост към устойчиво развитие не се освобождава например от отговорност Управителния съвет на листваното на борсата дружество, респ. не се приемат избраните членове на Надзорния съвет на листваното на борсата дружество. Чрез подкрепата на съответни молби от акционерите се възлага формално на Управителния съвет на листваното на борсата дружество вземането на решения при екологични и социални проблеми. Това не зависи от етично-морални или трайни интереси дори когато те представляват финансов интерес за всички инвеститори. Повече информация за политиката на гласуване ще намерите на интернет страницата на дружеството за управление на адрес https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien.  

В допълнение към посочените по-горе основни принципи за инвестиционните фондове съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламент за оповестяване“), които насърчават, респ. популяризират, екологични или социални параметри или комбинация от тях, се прилагат следните правила: 

 

Интеграция 

Чрез интеграцията и свързаното с нея намаляване на ESG рисковете още в подбора на ценните книжа, от една страна, се подобрява рисковия профил на съответния инвестиционен фонд чрез по-ниското претегляне на неустойчиви, респ. по-малко устойчиви ценни книжа, а от друга страна, се гарантира, че инвестиционният фонд допринася активно за избягването на социални и екологични проблеми. Подобен пример е типично подобреният въглероден отпечатък. Подобрените, напасвани към риска шансове за доходност чрез включване на ESG рискове в инвестиционното решение са доказани от множество научни изследвания. 

Чрез вътрешния рейтинг модел на ESG „ESGenius“  на всички фондови и портфейлни мениджъри се осигурява достъп до релевантна ESG информация за техните портфолия и отделни ценни книжа. 

 

Скрининг, базиран на стандарта 

При базирания на стандарта скриниг се извършва проверка за съответствие на инвестициите с определени международни стандарти и норми, за да се управляват и ограничават рисковете по отношение на устойчивостта в портфолиото. Критериите за изключване на инвестиционните фондове на дружеството за управление вземат предвид приложимите международни норми – от правата на човека през трудовоправните стандарти на Международната организация по труда (МОТ) до Global Compact. Предприятия, които ги нарушават, се изключват стриктно, за да се избегне всякаква намеса на инвестиционните фондове в нарушаването на тези международни стандарти. 

 

В допълнение могат да се използват следните инструменти:

 

Изключване 

Критериите за изключване на дружеството за управление поставят стриктна етична граница. Изключването служи не само за изпълнение на високите етични изисквания на инвеститорите, а се изключват и целенасочено социално, икономически и екологично релевантни сфери, като атомна енергия, петролни продукти или добив на електроенергия от въглища поради негативното им въздействие или рисков профил. По този начин директно се допринася за подобряването на социалния и екологичния отпечатък.

 

Best in Class 

При подхода Best in Class въз основа на ESG критерии се идентифицират кои са водещите в рамките на един икономически сектор. Този подход дава възможност за секторно неутрална инвестиционна стратегия при частично намаляване на рисковете за устойчивостта. 

ESG анализът в рамките на модела ESGenius на дружеството за управление служи за оценка на предприятията съгласно техния устойчив рисков/ESG профил. Чрез прилагането на подхода Best in Class селекцията се ограничава до най-добрите предприятия от гледна точка на ESG и се гарантират най-високите стандарти за устойчивост. В средносрочен план чрез управлението на капиталовите потоци (от всички отговарящи на критериите за устойчивост инвеститори) това допринася за повишаване на нивото на управление на устойчивостта от предприятията. Тези успехи се виждат ясно на европейския пазар поради увеличаващия се среден рейтинг.  

 

Екологичен знак или FNG печат 

За някои фондове на дружеството за управление беше въведена сертификация съгласно актуалните стандарти за устойчиво развитие на финансовите пазари, като FNG печат и Австрийски екологичен знак. Тази независима външна проверка и потвърждаване гарантира спазването на поставените изисквания по отношение на устойчивостта.

В допълнение към посочените по-горе основни принципи и правила съгласно чл. 9 отели, Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламент за оповестяване“) за инвестиционните фондове, които се стремят към устойчиви цели, се прилагат следните насоки:

 

Фокусиран устойчив ефект  

„Impact“ фондовете на дружеството за управление преследват инвестиционната цел наред с очакваните печалби да инвестират конкретно в решения за социални и екологични предизвикателства, като например климатичните промени. По този начин следва да се постигне подлежащ на измерване положителен устойчив ефект. Тази екологична или социална добавена стойност се изчислява точно и се представя прозрачно за „Impact“ фондовете на дружеството за управление. Това се извършва в допълнение към фирмения паспорт за CO2 интензитет и изчисляване на водния отпечатък. 

 

Тематични фондове 

При устойчивите тематични фондове става дума за целенасочени инвестиции например в енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници, устойчива мобилност, кръгова икономика, социални проекти или проекти за развитие.   

За тези фондове се посочва устойчивото развитие при съответната тема.  

 

Описание на най-важните отрицателни ефекти върху устойчивостта и всички проведени или евентуално планирани мерки в тази връзка.

Чрез вътрешно приложение на всички мениджъри на фондове и портфолия се осигурява достъп до релевантна ESG информация, която след това може да се вземе предвид при инвестиционните решения.

Чрез активното включване на минимални критерии, изключвания, базиран на норми скрининг и Best in Class ще бъде възможно да се поддържа нисък делът в инвестиции, при които се предвиждат отрицателни ефекти върху устойчивостта.

В допълнение чрез гласуване и ангажираност се оказва пряко въздействие върху инвестираните предприятия, за да се насърчи, респ. постигне, по добро управление на устойчивите фактори.


Кратки обобщения на политиката на съдействие и как ние изпълняваме нашата отговорност по отношение на устойчивото управление или други задължения спрямо акционерите

 

Active Ownership

Под „Active Ownership“ ние разбираме нашата отговорност като инвеститор да включваме не само критерии за устойчивост при подбора на ценни книжа, но и да изпълняваме активна роля по отношение на предприятията във връзка с мерки, насочени към социална отговорност, опазване на околната среда или по-голяма прозрачност.

При това се прави разлика между ангажираност, т. е. формален или неформален диалог с предприятията, и гласуване – упражняване на право на глас на общото събрание.

 

Ангажираност

Като ангажиран инвеститор, в рамките на процеса на устойчивост ЕАМ се стреми към активен диалог с мениджмънта на релевантни предприятия. Така се откриват слабости в екологията, социалната сфера и фирменото управление и след това се прави опит за намиране на общо решение. Ангажираността не е само въпрос на отговорност, но и допринася за намаляване на риска и по този начин за подобряване на дългосрочния инвестиционен резултат.  ЕАМ може да изключи от инвестиционната среда предприятия, които постоянно отбягват диалог. В рамките на своята ангажираност ЕАМ залага на четири стратегии:

Ангажимент Австрия

Насърчаване на включването на ESG критерии в управленските решения на австрийските предприятия чрез срещи на инвеститори/лични разговори.

Тематичен ангажимент

Координиране на ESG интересите с други инвеститори, за да бъдат по-добре чути преди всичко от международните концерни. При това се използват международни мрежи за устойчиво развитие, като PRI, CRIC и Engagementservice на Sustainalytics.

Колаборативен ангажимент

ESG проучвания по теми от особено обществено значение. Резултатите се предоставят на фондовия мениджмънт и могат да имат за последица отчуждаване на имущество. В допълнение е възможно увеличаване на натиска от инвеститорите чрез ESG писма и/или в рамките на съобщения за пресата.

ESG диалог

Насърчаване на включването на ESG рискове в решенията на мениджмънта на международни фирми в рамките на диалог на най-високо ниво на управление.

 

Гласуване

Гласуването е централен стълб на подхода Active Ownership. Още от 2012 г. ЕАМ упражнява правото на глас за държаните в отговорни фондове на ЕАМ акции съгласно политиката на ЕАМ за гласуване. От 2016 г. ЕАМ разшири правото на гласуване, като включи и традиционно управляваните акционерни фондове. По този начин гласът на инвеститорите във фондове на ЕАМ се възприема активно като непреки собственици на дялове в инвестираните предприятия.

Повече информация за политиката на гласуване ще намерите на интернет страницата на EAM https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien

За да се гарантира прозрачност и консистентност на поведението при гласуване във Voting портала на EAM редовно и публично се предлага информация за поведението при гласуване.  https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/EAM_EngagementReport_2019.pdf

Позоваване на Кодекса за отговорно фирмено управление и международно признатите стандарти за задължение за полагане на необходима грижа и отчетност

CO2 отпечатък

ЕАМ полага активни усилия да намали въглеродния отпечатък във всички сектори на предприятието. За целта съгласно Green House Gas Protocol се измерват емисиите по схемата Scope 1 – 3. Освен това измерените въглеродни емисии не само се компенсират съгласно международните стандарти, но и активно се определят и изпълняват цели за намаляване на емисиите (замяна на командировки с видеоконференции, ползване на обществен транспорт до работното място, намаляване на потреблението на хартия и т. н.).

Степен на насоченост на ЕАМ към целите на Парижкото споразумение

ЕАМ е член на Climate Action 100+. Climate Action 100+ е коалиция от инвеститори, която беше основана през 2017 г. за срок от пет години.

Целта е 100-те най-големи глобални емитенти на парникови газове да бъдат мотивирани за намаляване на техните емисии и

финансова оценка на рисковете за климата в техните баланси и техните бизнес стратегии да бъдат приведени в съответствие с целите на Парижкото споразумение. 100-те предприятия, с които са установени контакти, заедно носят отговорност за около две трети от глобалните емисии на парникови газове. В хода на Climate Action 100+ Ерсте Асет Мениджмънт пое ръководството за цялостния ангажимент с OMV AG.

През май 2020 г. EAM взе решение да участва в PACTA 2020. PACTA означава „Paris Agreement Capital Transition Assessment“ и представлява модел за оценка на въздействието върху климата на финансовите портфолия, разработен от организацията с идеална цел 2° Investing Initiative. Целта е да бъде измерено съответствието на портфолията с климатичните цели съгласно Парижкото споразумение.

Като първи австрийски Asset Manager, ЕАМ подписа през 2016 г. PRI Montreal Pledge. С това ЕАМ се задължава да измерва и да публикува въглеродния отпечатък на всички свои устойчиви акционерни и облигационни фондове.

Изчисляване на свързаните с CO2 рискове в публичните пенсионни фондове

От 2018 г. Ерсте Асет Мениджмънт (Erste Asset Management) предоставя информация относно въглеродни емисии за целия спектър от публични пенсионни фондове. Това означава, че извън задачите на Montreal Pledge за първи път в изчисленията се вземат предвид и облигационни фондове.

Резултатът може да се види както при вземането предвид на всички публични облигационни фондове на Ерсте Асет Мениджмънт (повече от 50% под референтната стойност), така и при самостоятелното разглеждане на устойчивите облигационни фондове (под 30% от глобалния пенсионен пазар).

На равнище отделен фонд като особено убедителни се проявиха ERSTE RESPONSIBLE BOND (18,2%), ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (11,7%) и ERSTE ETHIK ANLEIHEN (9,9%). При ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT в допълнение към ниския въглероден отпечатък чрез инвестиране в Green Bonds бяха избегнати емисии на парникови газове в размер на над 66 милиона тона (виж отделен Impactsheet за този фонд).

Berechnung der CO2-Risiken in den Rentenpublikumsfonds
Berechnung der CO2-Risiken in den Rentenpublikumsfonds

Акционерните публични фондове отново са по-добри като глобален пазар на акции.

Резултатите на равнище акционерен публичен фонд на Ерсте Асет Мениджмънт, които вече бяха публикувани за четвърти път, отново бяха убедителни. CO2 интензитетът на включените ЕАМ акционерни фондове е с повече от 24% под този на глобалния пазар на акции и при самостоятелно разглеждане на устойчивите акционерни фондове дори под половината от глобалните емисии.

Подробната оценка на равнище отделни фондове показва особено добър резултат при ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND (30,6%) и ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (40,1%). Отделният Impactsheet за ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT показва, че чрез инвестираните във фонда предприятия (чийто отпечатък е над 30% под референтната стойност) могат да бъдат предотвратени бъдещи въглеродни емисии (между другото могат да бъдат захранени 27 милиона домакинства с възобновяема енергия).

Berechnung der CO2-Risiken in den Rentenpublikumsfonds
Berechnung der CO2-Risiken in den Rentenpublikumsfonds

Risk notes:

Disclaimer

This document is an advertisement. All data is sourced from Erste Asset Management GmbH, unless indicated otherwise. Our languages of communication are German and English.

The prospectus for UCITS (including any amendments) is published in Amtsblatt zur Wiener Zeitung in accordance with the provisions of the InvFG 2011 in the currently amended version. Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG is prepared for the alternative investment funds (AIF) administered by Erste Asset Management GmbH, pursuant to the provisions of the AIFMG in connection with the InvFG 2011.

The fund prospectus, Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG, and the key investor document/KID can be viewed in their latest versions at the  web site www.erste-am.com or obtained in their latest versions free of charge from the domicile of the management company and the domicile of the custodian bank. The exact date of the most recent publication of the fund prospectus, the languages in which the key investor document is available, and any additional locations where the documents can be obtained can be viewed on the web site www.erste-am.com.

This document serves as additional information for our investors and is based on the knowledge of the staff responsible for preparing it at the time of preparation. Our analyses and conclusions are general in nature and do not take into account the individual needs of our investors in terms of earnings, taxation, and risk appetite. Past performance is not a reliable indicator of the future performance of a fund. Please note that investments in securities entail risks in addition to the opportunities presented here. The value of shares and their earnings can rise and fall. Changes in exchange rates can also have a positive or negative effect on the value of an investment. For this reason, you may receive less than your originally invested amount when you redeem your shares. Persons who are interested in purchasing shares in investment funds are advised to read the current fund prospectus(es) and the Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG, especially the risk notices they contain, before making an investment decision.

Please consult the corresponding information in the fund prospectus and the Information for Investors pursuant to § 21 AIFMG for restrictions on the sale of fund shares to American citizens. Misprints and errors excepted.