Отказ от отговорност

Този документ е изготвен с рекламна цел. Източник на всички данни са ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, освен ако не е посочено другояче. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски.

Проспектът за ПКИПЦК (включително и измененията към него) е публикуван в Amtsblatt zur Wiener Zeitung в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в последния му изменен вариант. Информация за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG се изготвя за алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), администрирани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, в съответствие с разпоредбите на AIFMG във връзка с InvFG 2011.

Проспектът за фонда, информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG и документът с ключова информация за инвеститорите (КИИ) могат да бъдат разгледани в актуалните им версии на уебсайта www.erste-am.com или да бъдат получени в актуалните им версии от централния офис на компанията за управление и централния офис на банката попечител. Точната дата на последната версия на проспекта за фонда, езиците, на които е достъпен документът с ключова информация за инвеститорите, както и адресите, на които могат да се получат копия от документите, са публикувани на уебсайта www.erste-am.com.

Този документ съдържа допълнителна информация за нашите инвеститори и е базиран на знанията, с които разполагат служителите, отговорни за изготвянето му към момента на изготвяне. Анализите и заключенията имат общ характер и не отразяват индивидуалните нужди на нашите инвеститори от гледна точка на приходи, данъчно облагане и склонност към поемане на риск. Резултатите на даден фонд за минали периоди не са надежден индикатор за бъдещото му представяне.

Имайте предвид, че освен различните възможности, представени тук, инвестирането в ценни книжа носи и редица рискове. Стойността на акциите и печалбата от тях може да се покачват и спадат. Промените във валутните курсове също оказват положителен или отрицателен ефект върху стойността на инвестицията. Затова е възможно да получите по-малко от първоначално инвестираната сума, когато изкупувате обратно акциите си. Лицата, които проявяват интерес към закупуването на акции от инвестиционни фондове, трябва, преди да вземат решение за инвестиране, да прочетат внимателно актуалните проспекти на фондовете или информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG, особено текстовете относно рисковете, които се съдържат в тях.

Прегледайте подробно проспекта или информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG за подробности относно ограниченията при продажба на акции от фондове на американски граждани. Печатни грешки и неточности са допустими.

 


ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРОДАЖБА на неамерикански фондове на
американски инвеститори

Ограничения при продажба

Акциите, издадени за този инвестиционен фонд, могат да се предлагат публично или да се продават в държави, в които подобно публично предлагане или продажба са разрешени. Затова освен ако компанията за управление или представители на компанията за управление не са подали искане пред местния надзорен орган и този орган не е дал разрешение, както и докато не бъде подадено искане и не бъде дадено разрешение от надзорните органи, този проспект не представлява предложение за покупка на инвестиционни акции.

Акциите не са и няма да бъдат регистрирани съгласно закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г. и неговите изменения (по-долу „Закон за ценните книжа от 1933 г.“) или в съответствие с разпоредбите за ценни книжа на определен щат или друга административна структура на Съединените американски щати или техни територии, владения или други райони под техен суверенитет, включително Пуерто Рико (наричани по-долу общо „Съединени щати“).

Акциите не могат да бъдат публично предлагани, продавани или по друг начин прехвърляни в Съединените щати. Акциите се предлагат и продават на базата на освобождаване от регистрация съгласно Регламент S от закона за ценните книжа от 1933 г. Компанията за управление и инвестиционният фонд не са и няма да бъдат регистрирани съгласно закона за инвестиционните компании на Съединените щати от 1940 г., както е изменен, или съгласно други федерални закони на САЩ. Затова акциите няма да бъдат публично предлагани или продавани в Съединените щати, нито на или за сметка на американски граждани (по смисъла на определението за целите на федералните закони на САЩ относно ценни книжа, стоки и такси, включително Регламент S на закона за ценните книжа на Съединените щати от 1933 г. – по-долу наричани общо „американски граждани“). Забранено е последващо прехвърляне на акции в Съединените щати или на американски граждани.

Акциите не са допуснати за продажба или за публично предлагане от американската Комисия за ценните книжа и фондовите борси (по-долу „SEC“) или друг надзорен орган в Съединените щати и никакво искане за допускане не е отхвърляно от SEC или от друг надзорен орган в Съединените щати; освен това, нито SEC, нито друг надзорен орган в Съединените щати не е давал становище за точността и уместността на този проспект или за предимствата на акциите на фонда. Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединените щати не е разглеждала и не е одобрявала този документ или други търговски документи на компанията за управление или на инвестиционния фонд.

Няма страна, която да е упълномощена да предоставя информация или да дава гаранции, които не са посочени в проспекта или документите, цитирани в проспекта. Тези документи са публично достъпни в централния офис на компанията за управление.

Този проспект може да не е разпространен в Съединените щати.

Инвеститори, които са ограничени лица по смисъла на Регламент № 2790 на Националната асоциация на дилърите на ценни книжа на САЩ (NASD 2790), трябва незабавно да докладват за инвестиции във фондове от компанията за управление.